Regulamin oraz warunki handlowe

Definicje:

 • 1. Ebiko to usługa - video prezentacja firmy – film reklamowy stworzony przez zleceniobiorcę z materiałów przesłanych przez zleceniodawcę i osadzony w serwisie You Tube.
 • 2. Zleceniodawca - to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, składająca zamówienie.
 • 3. Zleceniobiorca – to firma WG Call Center SP Z O.O. KRS 0000349935 mieszcząca się przy ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań, REGON 021169470, NIP 1010003785.
 • 4. Strony umowy – w niniejszym ROWH oznaczać będą: Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę, występujących razem jak i osobno. Pojęcie to występować może również w postaci skróconej jako "strony".
 • 5. ROWH – oznacza niniejszy dokument i jest rozumiane jako Regulamin oraz warunki handlowe.

Procedury

 • 1. Zleceniodawca składa zamówienie oraz wnosi opłatę za usługę stworzenia video prezentacji firmy. Dokonanie płatności jest jednoznaczne z akceptacją treści ROWH.
 • 2. Zleceniobiorca będzie potwierdzał przyjęcie zlecenia przez przesłanie proformy faktury na adres e-mail podany przez Zleceniodawcę .
 • 3. Do momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Zleceniobiorcę, owo zlecenie stanowi ofertę handlową w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.
 • 4. Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia proformy faktury i przesłania kompletu materiałów wciągu 14 dni.
 • 5. Zleceniobiorca jednocześnie zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni od daty odnotowania wpłaty Zleceniodawcy.
 • 6. Zleceniodawca ma prawo do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyn.
 • 7. W przypadku nieotrzymania w ciągu 90 dni kompletu meteriałów od zleceniodawcy, zleceniobiorca nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za usługę a ta uważana jest za wykonaną.

Opłaty

 • 1. Za świadczone przez Zleceniobiorcę usługi pobierana będzie opłata. Jest ona określana indywidualnie w formularzu zgłoszeniowym.
 • 2. Opłata za usługę jest jednorazowa i nie powoduje żadnych zobowiązań abonamentowych.

Prawa i obowiązki stron

 • 1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść przesłanych przez Zleceniodawcę materiałów.
 • 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, które wynikały ze zlecenia, jeśli te były następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą. w tym w szczególności: wybuchu wojny, strajków, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci internet lub sieci energetycznej, awarii komputerowych.
 • 3. Zleceniodawca oświadcza, że jest uprawniony do używania oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego a także do używania znaków towarowych oraz, że materiały i treści jakie publikuje nie naruszają w żaden sposób praw autorskich i innych praw osób trzecich.

Postanowienia końcowe

 • 1. ROWH wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2016.
 • 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w treści ROWH.
 • 3. W przypadku braku akceptacji zmian w ROWH przez Zleceniodawcę, zlecenie prowadzone będzie na dotychczasowych warunkach.
 • 4. ROWH wraz z zamówieniem stanowią całkowite porozumienie pomiędzy stronami. Wszelkie dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • 5. Strony zobowiązane są do informowania siebie wzajemnie o zmianach form organizacyjno-prawnych lub o zmianach adresu.
 • 6. Wszelkie zawiadomienia, uważa się za doręczone jeżeli są sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie poprzez pocztę, kuriera lub osobiście.
 • 7. Wszelkie spory jakie mogą wynikać z treści niniejszych ROWH rozstrzygane będą poprzez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Usługodawcy.
 • 8. W sprawach nieunormowanych niniejszym ROWH stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • 9. Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby związane z realizacją świadczonych usług.